Polityka prywatności i plików cookies

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego JUVENTAS, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem www.juventas.pl, zwanej dalej „Sklepem”. Sklep jest zarządzany przez Bogusława Ziółkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ziółkowski Juventas S.K.A., z siedzibą w Jurowcach (38-507) Srogów Górny 172, pod numerem KRS: 0000960089, NIP: 6871976345, będącą, zwaną dalej „Sprzedawcą”. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 13 463 80 35 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@juventas.pl.

1. Wstęp

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu, zwanych dalej „Klientami”. 

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. 

2. Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest: Ziółkowski Juventas S.K.A., Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce, tel/fax.: +48 13 463 80 35, tel. kom. +48 608 074 052, biuro@juventas.pl

4. Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 • imię i nazwisko
 • adres dostawy
 • adres e-mail
 • dane do faktury
 • numer zamówienia
 • nr IP

Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z Klientami.

Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu, którzy złożyli reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 • imię i nazwisko
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • numer konta bankowego
 • adres e-mail
 • dane do faktury
 • numer zamówienia
 • numer reklamacji

Prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniami od umów.

Zbiór danych osób korespondujących z Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego.

 • adres e-mail
 • numer IP
 • numer zamówienia (tylko zalogowani klienci, którzy dokonali zakupu)
 • imię i nazwisko (tylko zalogowani klienci)

Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Klientom przez Sprzedawcę.

Zbiór danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi "Newsletter"

 • adres e-mail
 • numer IP

Realizacja Usługi "Newsletter" w postaci korespondencji e-mail.

Zbiór danych osób korespondujących z Sprzedawcą za pomocą usługi "callpage"

 • adres e-mail
 • numer IP
 • numer telefonu
 • imię

Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Klientom przez Sprzedawcę.

 

5. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Część zbiorów danych osobowych powierzamy innym podmiotom tylko w celu należytego świadczenia usług. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu firmy JUVENTAS:

- hostingodawca (firma obsługująca stronę oraz pocztę firmową),

- obsługa księgowa lub prawna,

- firma kurierska.

Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

6. Uprawnienia Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo poprawiania swoich danych,
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub ich usunięcia,
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na adres: ado@juventas.pl.

7. Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

8. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

9. Pliki cookies - wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10. Podstawa przetwarzania plików cookies

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

11. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • pliki cookies Sprzedawcy,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

12. Pliki cookies Sprzedawcy

Pliki cookies Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, czy zapamiętanie wybranych towarów w koszyku.

13. Pliki cookies podmiotów trzecich

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google w ramach usług:

 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,

Aby wyłączyć badanie zachowań i ruchu na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego narzędzia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Callpage w ramach usług:

 • Callpage – pozwalają one na poprawne działanie modułu do komunikacji telefonicznej z naszą firmą,

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:

14. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

Usunięcie plików cookies klienta jest również możliwe przez przycisk znajdujący się w panelu klienta.

15. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

16. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

 

ado@juventas.pl

(+48) 881 090 520

JUVENTAS.PL

 

Ziółkowski Juventas S.K.A.
Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

 

2014-01-25 Firma
Porównaj
Kontynuuj zakupy Porównaj

został dodany do listy życzeń

Kontynuuj zakupy Moje listy życzeń